فیلتر هوای Fram اکسترا گارد
فیلتر هوای جایگزین K&N بی ام و ۵۲۰،۵۲۵،۶۳۰